ജൈവ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി-ORGANIC TURMERIC POWDE

ജൈവ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി-ORGANIC TURMERIC POWDE

MUHAMMAD ANSAR , vellangallur , Thrissur

7559005130

Price Rs. 400/-

Available Quantity : 100

പുര്‍ണമായും ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത നാടന്‍ മഞ്ഞള്‍ പുഴുങ്ങി ഉണക്കി പൊടിച്ചത് ..കൊറിയര്‍ സൌകര്യം ലഭ്യമാണ്. കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക മൊബൈൽ...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

വഴുതന

പൂർണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത വഴുതന വില്പന...

ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി

ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി

വിട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി വില...

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ്

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ്

വിട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാ...

ജൈവ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി-ORGANIC TURMERIC POWDE

ജൈവ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി-ORGANIC TURMERIC POWDE

പുര്‍ണമായും ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത നാടന്‍ മ...

Similar Products

no image

Pepper

10 Kg of Raw pepper, Organic

no image

Kudampulli(Gambooja)

New Kudampulli (Gamboge)good size

no image

kudam pulli

Better quality more50kg good price

Turmeric

Turmeric

Purely 100% Organic.Only added manure is cow dung.Price is negotiable if complete cultivation is taken (25cent).

Recent Products

ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ

ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ

24 Oct 2017

ശാസ്ത്രീയമായ ര...

no image

Malabari goats

23 Oct 2017

2 female goats for exchange with milking...

ATHULYA CHICKS

ATHULYA CHICKS

23 Oct 2017

60 DAY OLD CHICKS VACCINE COMPLETED 99 ...

Mutta kada kozhi (quail )

Mutta kada kozhi (quail )

23 Oct 2017

1 month old mutta kada kozhi vilpannak ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation