ജീവകം

ജീവകം

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 100/-

Available Quantity : 100

This is one of the herbs of the Asthavarga group. Its bulbs are used in medicine. Its preparations are considered as tonic and rejuvenative drug. The bulb is sweet, refrigerant, aphrodisiac, styptic, antidysenteric, febrifuge and tonic. It is useful in sterility, vitiated conditions of pitta and vata, seminal weakness, internal and external haemorrhage, dysentery; fever, emaciation, burning sensat...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

Jeevakam

Medicinal plant used to cure tuberculosis..

ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇനങ്ങളിലെ നിത്യസുന്ദരിയാണ് ആക...

ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കുടുംബാംഗമാണ് ആകാശവെള്ള...

aakasa vellari plants

aakasa vellari plants

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പോലെ തന്നെ വള്ളിപ്പടർപ്പുകളായ...

Similar Products

no image

Medicinal Plants for Sale

All types of Ayurveda, Medicinal and Herbal Plants ready in our nursery near Adoor in Kerala>>>pls Whatsapp 9847237678 or c...

no image

mehkotha dewa plants

we have mehkotha dewa plants. any person needed this plants please contact,

no image

red ginger plants

we have large qty red ginger plants any person needed please contact,

no image

Jeevakam

Medicinal plant used to cure tuberculosis..

Recent Products

no image

Aquaponics. water pum,airpump, ph teser

25 Sep 2017

Family pack: Water pump 3000L/hr 60W, Ai...

Karimkozi

Karimkozi

25 Sep 2017

good

Pacu, Red belly, Nutter

Pacu, Red belly, Nutter

25 Sep 2017

High quality pacu seeds (minimum quantit...

no image

Goat

25 Sep 2017

2 year old goat with 2 month old two ki...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation