ജീവകം

ജീവകം

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 100/-

Available Quantity : 100

This is one of the herbs of the Asthavarga group. Its bulbs are used in medicine. Its preparations are considered as tonic and rejuvenative drug. The bulb is sweet, refrigerant, aphrodisiac, styptic, antidysenteric, febrifuge and tonic. It is useful in sterility, vitiated conditions of pitta and vata, seminal weakness, internal and external haemorrhage, dysentery; fever, emaciation, burning sensat...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കർപ്പൂരം

കർപ്പൂരം

ഇതിന്റെ തടിയും ഇലകളും വാറ്റിയാണ്‌ സുഗന്ധദ്ര...

no image

Jeevakam

Medicinal plant used to cure tuberculosis..

ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇനങ്ങളിലെ നിത്യസുന്ദരിയാണ് ആക...

ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കുടുംബാംഗമാണ് ആകാശവെള്ള...

Similar Products

no image

olive plants

any person need olive plants , please contact courier service awailable. we are sending the plants all over india

no image

Noni Fruit

Noni fruits available

no image

Noni Fruit

Noni fruits available. Mob 8606542897

no image

thekkan black pepper plants grafted

we have thekkan black pepper plants.any person needed it please contact

Recent Products

no image

കുടംപുളി / Brindleberry

14 Nov 2017

Harvested from home grown trees

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

14 Nov 2017

Well known Marayoor Jaggery. Price / 1 ...

no image

ചൊറുക്ക (Toddy Vinegar)

14 Nov 2017

Vinegar prepared from pure coconut toddy...

Pure Natural Honey

Pure Natural Honey

14 Nov 2017

It's pure home made honey

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation