ജീവകം

ജീവകം

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 100/-

Available Quantity : 100

This is one of the herbs of the Asthavarga group. Its bulbs are used in medicine. Its preparations are considered as tonic and rejuvenative drug. The bulb is sweet, refrigerant, aphrodisiac, styptic, antidysenteric, febrifuge and tonic. It is useful in sterility, vitiated conditions of pitta and vata, seminal weakness, internal and external haemorrhage, dysentery; fever, emaciation, burning sensat...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

adathappu or air potato

adathappu or air potato

taste as potato

Adathappu or air potato

Adathappu or air potato

adathappu is a medicinal tuber....

no image

Sugar Valli

Sugar Valli or Tinospora crispa is used for regulating sugar level in human body.... Routed plants are available for sale..

no image

Sugar Valli

Sugar Valli or Tinospora crispa is used for regulating sugar level in human body.... Routed plants are available for sale..

Similar Products

Parijatha plants Nyctantherbor–Tristi

Parijatha plants Nyctantherbor–Tristi

Pavazha malli (in Tamil), Pavizha malli (in malayalam), Parijatha (in Kannada), har singar (in Hindi) botanical name Nyctan...

Somalatha plants for sale

Somalatha plants for sale

Somalatha botanical name -Sarcostemma ascidum is an Ayurvedic herb used for the treatment of asthma, fever, weakened cardia...

TINOSPORA TUBERCULATA (SUGAR VALLI)

TINOSPORA TUBERCULATA (SUGAR VALLI)

Product Details How it uses? Use it in a natural way for fast cure The 2 cm long fresh stem squeeze and put inside a...

no image

karpooram ( camphor )

Wanted distributors for karpooram ( camphor ) tablet

Recent Products

no image

organic cow and its calf

26 May 2018

organic cow and its calf..cow amrithmaha...

no image

organic cow and its calf

26 May 2018

orginal organic cow(amrithmahal variety)...

no image

organic cow and its calf

26 May 2018

orginal organic cow(amrithmahal variety)...

Day old quail chicks

Day old quail chicks

26 May 2018

Oru divasam prayam aya kada kozhi vilpan...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation