ചായ മന്‍സ (മെക്‌സിക്കന്‍ ചീര)

ചായ മന്‍സ (മെക്‌സിക്കന്‍ ചീര)

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 50/-

Available Quantity : 50

വര്‍ഷങ്ങളോളം തുടര്‍ച്ചയായി വിളവെടുക്കാവുന്ന ഇലക്കറി വിള ചായമന്‍സ......ഇതിന്റെ ഇലകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ചായയ്ക്ക് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനു...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

adathappu or air potato

adathappu or air potato

taste as potato

Adathappu or air potato

Adathappu or air potato

adathappu is a medicinal tuber....

no image

Sugar Valli

Sugar Valli or Tinospora crispa is used for regulating sugar level in human body.... Routed plants are available for sale..

no image

Sugar Valli

Sugar Valli or Tinospora crispa is used for regulating sugar level in human body.... Routed plants are available for sale..

Similar Products

no image

നാടൻ ആടിൻ യൂറിൻ കൃഷിക്കു

നാടൻ ആടിൻ യൂറിൻ 9846188289

Kudampuli

Kudampuli

Nadan puli from kottayam Dt. Interested parties contact : 9656778000

koshy

koshy

Organic

no image

Chena, Yam

Nadan chena vilpanakku

Recent Products

Stevia madurathulasi

Stevia madurathulasi

20 Feb 2018

പഞ്ചസാരയേക്കാ...

Gaint Gaurami albino white

Gaint Gaurami albino white

20 Feb 2018

Gaint Gaurami albino white 1 inch size ...

Karimkozhi

Karimkozhi

20 Feb 2018

വിവിധ പ്രായത്ത...

no image

male goat

19 Feb 2018

one year old male goat,

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation