ചായ മന്‍സ (മെക്‌സിക്കന്‍ ചീര)

ചായ മന്‍സ (മെക്‌സിക്കന്‍ ചീര)

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 50/-

Available Quantity : 50

വര്‍ഷങ്ങളോളം തുടര്‍ച്ചയായി വിളവെടുക്കാവുന്ന ഇലക്കറി വിള ചായമന്‍സ......ഇതിന്റെ ഇലകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ചായയ്ക്ക് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനു...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

Sugar Valli

Sugar Valli or Tinospora crispa is used for regulating sugar level in human body.... Routed plants are available for sale..

no image

Sugar Valli

Sugar Valli or Tinospora crispa is used for regulating sugar level in human body.... Routed plants are available for sale..

no image

Ponnulli or nerrutty kizhangu Plants

Neerutty kizhangu or ponnully is a medicinal plant..

കർപ്പൂരം

കർപ്പൂരം

ഇതിന്റെ തടിയും ഇലകളും വാറ്റിയാണ്‌ സുഗന്ധദ്ര...

Similar Products

bottle gourd

bottle gourd

Pure organic. Made in home . price negotiable. Free trial available.

no image

Kudampuli

Grown at home, dried in smoke at home.

no image

Cheera

Intrested party's are contact 7510941490

no image

JEEVAMRUTHAM

IT HAS BEEN PREPAIRED FROM VECHURE COW DUNG AND AND URINE , IT HAS A GOOD CAPACITY TO IMPROVE THE GROWTH OF MICRO ORGANIS...

Recent Products

no image

njalippvan banana

11 Dec 2017

njalipoovan banana vilpanku at kumily.pl...

Fish For Sale - Nutter

Fish For Sale - Nutter

11 Dec 2017

Fish For Sale - 150 kg of nutter is for ...

Anabas

Anabas

11 Dec 2017

Fish for sale - 50kg of Anabas is for s...

no image

Kozhi mutta

11 Dec 2017

Contact mob 9811091187

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation