കർപ്പൂരം

കർപ്പൂരം

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 500/-

Available Quantity : 10

ഇതിന്റെ തടിയും ഇലകളും വാറ്റിയാണ്‌ സുഗന്ധദ്രവ്യമായ കർപ്പൂരം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ജീവകം

ജീവകം

This is one of the herbs of the Asthavarga group. Its bulbs are used in medicine. Its preparations are considered as tonic ...

no image

Jeevakam

Medicinal plant used to cure tuberculosis..

ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇനങ്ങളിലെ നിത്യസുന്ദരിയാണ് ആക...

ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കുടുംബാംഗമാണ് ആകാശവെള്ള...

Similar Products

no image

thekkan black pepper plants grafted

we have thekkan black pepper plants.any person needed it please contact

no image

Black Ginger

Black Ginger It is usually used for medicine purpose(Men's)

Nakshatra Vana Plants

Nakshatra Vana Plants

'Grow Birth Star trees, save our planet' Astro or Birth Star trees or Nakshatra Trees are a set of plants based on Stars...

Herbs and Trees Nursery

Herbs and Trees Nursery

please reach us by whatsapp 9847237678 or sms 9446483497 for more details..... Noni plants..... Koovalam - Bael, Bilva o...

Recent Products

no image

nutter seeds

21 Oct 2017

Fish seeds for sale at wholesale rate.nu...

no image

Vigova duck

20 Oct 2017

Vigova live160/kg

no image

Vigova ducks

20 Oct 2017

Vigova tharavu,live 160/Kg

no image

Nadan kozhi

20 Oct 2017

Nadan kozhi Pls contact 9744507856

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation