കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ (പൊരുന്നയിരിക്കുന്ന type)

കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ (പൊരുന്നയിരിക്കുന്ന type)

Rose Garden , Neerattupuram , Alappuzha

9207203592

Price Rs. 250/-

Available Quantity : 25

കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ (പൊരുന്നയിരിക്കുന്ന type) വില്പനയ്ക്ക്. പ്രായം : രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞത് 9207203592

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കരിങ്കോഴി ഇറച്ചി പൂവൻ വില്പനയ്ക്ക്

കരിങ്കോഴി ഇറച്ചി പൂവൻ വില്പനയ്ക്ക്

കരിങ്കോഴി ഇറച്ചി ഒരു ഔഷധം ആണ്.

Similar Products

no image

Vigova duck

Vigova live160/kg

no image

Vigova ducks

Vigova tharavu,live 160/Kg

no image

Nadan kozhi

Nadan kozhi Pls contact 9744507856

no image

Athulya layer chicks

Athulya layer chicks developed by Mannuthy Agricultural university..6 months .laying eggs 310 per year.

Recent Products

no image

nutter seeds

21 Oct 2017

Fish seeds for sale at wholesale rate.nu...

no image

Vigova duck

20 Oct 2017

Vigova live160/kg

no image

Vigova ducks

20 Oct 2017

Vigova tharavu,live 160/Kg

no image

Nadan kozhi

20 Oct 2017

Nadan kozhi Pls contact 9744507856

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation