കൈരളി കോഴി

കൈരളി കോഴി

CHINNUS FARM , ADOOR, PERINGANAD , Pathanamthitta

8606191452

Price Rs. 110/-

Available Quantity : 55

വീട്ടില്‍ അഴിച്ചു വിട്ടു വളര്ത്തുപന്ന കോഴയുടെ മുട്ട വിരിയ്ച്ച 55 ദിവസം ആയ കൈരളി കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വില്പ്പനെക്ക് തയ്യാര്‍

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കൈരളി കോഴി

കൈരളി കോഴി

വീട്ടില്‍ അഴിച്ചു വിട്ടു വളര്ത്തുന്ന കോഴയുട...

കൈരളി കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍

കൈരളി കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍

വീട്ടില്‍ അഴിച്ചു വിട്ടു വളര്ത്തുനന്ന കോഴയു...

കൈരളി കോഴി

കൈരളി കോഴി

വീട്ടില്‍ അഴിച്ചു വിട്ടു വളര്ത്തുന്ന കോഴയുട...

Gramashree മുട്ടകൊഴി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍

Gramashree മുട്ടകൊഴി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍

Gramashree മുട്ടകൊഴി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വില്പ്പ നയ്ക്ക് ത...

Similar Products

no image

male goat

one year old male goat,

no image

Goose(vatha)

Show quality Egg laying 4 nos. Very good choise

no image

goat

Female goat for sale 952648192..4

karikozhy

karikozhy

One month old karikozhy at just 130/- rs

Recent Products

Stevia madurathulasi

Stevia madurathulasi

20 Feb 2018

പഞ്ചസാരയേക്കാ...

Gaint Gaurami albino white

Gaint Gaurami albino white

20 Feb 2018

Gaint Gaurami albino white 1 inch size ...

Karimkozhi

Karimkozhi

20 Feb 2018

വിവിധ പ്രായത്ത...

no image

male goat

19 Feb 2018

one year old male goat,

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation