കൈരളി കോഴി

കൈരളി കോഴി

CHINNUS FARM , ADOOR, PERINGANAD , Pathanamthitta

8606191452

Price Rs. 110/-

Available Quantity : 55

വീട്ടില്‍ അഴിച്ചു വിട്ടു വളര്ത്തുപന്ന കോഴയുടെ മുട്ട വിരിയ്ച്ച 55 ദിവസം ആയ കൈരളി കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വില്പ്പനെക്ക് തയ്യാര്‍

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Ornamental Chickens

Ornamental Chickens

Brahma, White & Black onagadory, White, Gold, Black , silver polish cap, White and Red milly, White and Gold silky, Buff co...

FANCY CHICKENS

FANCY CHICKENS

Brahma, White & Black onagadory, White, Gold, Black, silver polish cap, White and Red milly, White and Gold silky, Buff coc...

FANCY CHICKENS

FANCY CHICKENS

Brahma, White & Black onagadory, White, Gold,Black , silver polish cap, White and Red milly, White and Gold silky, Buff coc...

FANCY CHICKENS

FANCY CHICKENS

Brahma, White & Black onagadory, White, Gold,Black , silver polish cap, White and Red milly, White and Gold silky, Buff coc...

Similar Products

no image

vechur calf

vechur calf for sale 9 months old

no image

HF&Jersey cross cow

Mrning 5L, evening 3L

no image

Goat

Male Goat for sale

no image

Goat Beetel male done AI.

Goat Beetel male 3.5 yr old with 23 kg wt. Mother with me. Good for keeping as Mating goat. Mother with me.

Recent Products

no image

Kanthari mulaku

18 Jun 2018

I want 50 kg kanthari mulaku every month...

no image

Coconut

17 Jun 2018

Nadan thenga with out chakirii

Thilapia seed

Thilapia seed

17 Jun 2018

All type fish seed available

തനി  നാടൻ  കോഴികൾ - 130/Kg RS

തനി നാടൻ കോഴികൾ - 130/Kg RS

17 Jun 2018

തനി നാടൻ കോഴിക...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation