കുള്ളൻ തെങ്ങും തൈകൾ

കുള്ളൻ തെങ്ങും തൈകൾ

Jaison , PARAPPANANGADI , Malappuram

9061741751

Price Rs. 250/-

Available Quantity : 5000

കുള്ളൻ തെങ്ങും തൈകൾ കുള്ളൻ കവുങ്ങിൻ തൈകൾ മറ്റു ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കൂടു...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ

ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ

ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ജാതി, മാവ്, plavu, കുരുമുളക്, ...

Similar Products

Birds eye Chilli Seeds (pack of 50 seeds

Birds eye Chilli Seeds (pack of 50 seeds

Product Details Bird's eye chili, bird eye chili, bird's chili or Thai chili is a chili pepper, a cultivar from the specie...

Annatto Seeds Rs.4000/kg

Annatto Seeds Rs.4000/kg

Product Details Rainforest Plants - Annatto Kingdom: Plantae Domain: Magnoliophyta Order: Magnoliopsida Family: ...

Annatto Seeds Rs.4000/kg

Annatto Seeds Rs.4000/kg

Product Details Rainforest Plants - Annatto Kingdom: Plantae Domain: Magnoliophyta Order: Magnoliopsida Family: ...

Wild plantain seeds

Wild plantain seeds

Wild plantain seeds (used to cure urinal stone) Rs 10,000 (ten thousand per kg)

Recent Products

no image

Poru kozhi

24 May 2018

Poru kozhi for sale Urgent sale

Vechur Cow

Vechur Cow

23 May 2018

Vechur cows

no image

Kudampuli

23 May 2018

Puka kondu unagiya nadan puli veetil una...

no image

Kudampuli

23 May 2018

Veetil unakkiya mayamkalaratha puli

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation