കുടംപുളി (വളരെ നല്ലത്)

കുടംപുളി (വളരെ നല്ലത്)

MATHEW , Kuruppampady , Ernakulam

04842643146 , 9495793146

Price Rs. 300/-

Available Quantity : 10 kg

വീട്ടിലുണ്ടായി വീട്ടിൽ തന്നെ കൃത്രിമത്വങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാതെ നാടൻരീതിയിൽ ഉണക്കിയ കുടംപുളി വിൽപ്പനക്ക് .

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ചാണകം

ചാണകം

ചാണകം 407 ലോറിക്ക് 1000 / രൂപ നിരക്കില് ലഭ്യമാണ് (സ്...

നല്ല നാടൻ കുടംപുളി  കിലോ 350 രൂപ

നല്ല നാടൻ കുടംപുളി കിലോ 350 രൂപ

നല്ല നാടൻ കുടംപുളി കിലോ 350 രൂപ

KUDAMPULI

KUDAMPULI

NALLA KUDAMPULI VILPANAKKU 350/KG

Similar Products

no image

Kudampuli

Puka kondu unagiya nadan puli veetil unakiyath

no image

Kudampuli

Veetil unakkiya mayamkalaratha puli

no image

Pure Honey

സൈലന്റ് വാലി മലയോര പ്രദേശത്തുനിന്നും കൃഷി ചെ...

no image

നാടൻ പെട്ടി തേൻ

സൈലന്റ് വാലി മലയോരത്തു കൃഷിചെയ്യുന്ന പരിശുദ...

Recent Products

native cow's cow dung and urine

native cow's cow dung and urine

24 May 2018

for sales native breed cows cow dung ...

no image

Cow dung

24 May 2018

Chanakam dry ayum fresh layum kodukunnu ...

A2 gir cow ghee

A2 gir cow ghee

24 May 2018

pure ,tasty ,healthy , organic gir (A2) ...

Get Free plant for June 5th

Get Free plant for June 5th

24 May 2018

Lets Plant a tree... Attn. nature and...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation