കാട മുട്ടകൾ

കാട മുട്ടകൾ

Ramesh A M , Near kottayam Medical college , Kottayam

9645818318

Price Rs. 2.50/-

കാട മുട്ടകൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികളിൽ നല്ല ബുദ്ധിക്കും ശരീര വളർച്ചക്കും വേണ്ടി കാടമുട്ടകൾ ശീലമാക്കൂ.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

Nadan kozhi vilpanakk 45 days old Chicke

Nadan kozhi vilpanakk Pls contact 9744507856 7012955154

no image

നാടൻ പിടക്കോഴി വില്പനക്ക്

വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴി

eggs

eggs

Fully organic bv380 chicken muttakal

no image

Poru kozhi

Aseel short beak well kept

Recent Products

no image

Tamarind

24 Nov 2017

വില്പനയ്ക്ക് ത...

Goat

Goat

24 Nov 2017

Jamunapyari beetel cross 1year3month old...

no image

Nadan kozhi vilpanakk 45 days old Chicke

24 Nov 2017

Nadan kozhi vilpanakk Pls contact 9744...

no image

Beetal goat

24 Nov 2017

10 month old beetal goat (male) for sale...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation