കാട കോഴി exchange

കാട കോഴി exchange

Khagesh P , perumpuzha, kundara. , Kollam

8330828709

Price Rs. 5/-

Available Quantity : 5000

We are exchanging any quantities old kada kozhi (mutta finished) with 30days old fresh female layer kozhi which should be started laying mutta within one month (maximum)

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കാടകോഴി for മുട്ട

കാടകോഴി for മുട്ട

We provide Layer kada kozhi for better egg production., Hi-tech cages and kada egg.

Cage for kada (കാട)

Cage for kada (കാട)

Hi-tech cages for kaada rearing. With automatic egg delivery system, auto feeding and auto waterer system. We provide any s...

കട കോഴി / Kada kozhi

കട കോഴി / Kada kozhi

We exchange old kaada kozhi ( mutta finish) with new (30 days old) by advance booking system.

Cages for kada rearing

Cages for kada rearing

Suitable for 50 kada rearing with automatic egg delivery system, feeding and drinking system.

Similar Products

no image

Kada mutta (quail eggs)

Daily 300 available.

no image

Hen

ഗ്രാമപ്രിയാ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് മൊത...

Kozhi

Kozhi

Nadan kozhi, KarinKozhi, Mutta kozhi,Fancy kozhi,Porukozhi, etc

Nadan Kozhi,Karin Kozhi,Fancy Kozhi,

Nadan Kozhi,Karin Kozhi,Fancy Kozhi,

Nadan Kozhi,Karin Kozhi,Fancy Kozhi, Mutta kozhi,etc

Recent Products

no image

cow

24 Sep 2017

Mrng 4ltr evening 2ltr

no image

tapioca

24 Sep 2017

Road side

Nutter

Nutter

24 Sep 2017

Minimum Qty 1000 nos

Gift thilapia

Gift thilapia

24 Sep 2017

Original

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation