കാട കോഴി exchange
Rating (1/5) Total Review (1)

കാട കോഴി exchange

Khagesh P , perumpuzha, kundara. , Kollam

8330828709

Price Rs. 5/-

Available Quantity : 5000

We are exchanging any quantities old kada kozhi (mutta finished) with 30days old fresh female layer kozhi which should be started laying mutta within one month (maximum)

saju stanly

Rating

1/5

he is not a direct suplayer plz dont get contact with him he has to give 30000- 50000 rs to each of farms from where he collected quails and now he cannot give u chicks as he tell bez none of the breeders are giving him chicks i am from ernakulam district and he have to pay me 30000rs if any one need prof plz contact me

Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Kada

Kada

Mutta kada kozhi and hi-tech cages are available

കാട കൃഷി

കാട കൃഷി

മുട്ട ഇടുന്ന കാടകോഴികൾ & കൂട്(hi-tech) ലഭ്യമാണ്

കാട കോഴി

കാട കോഴി

50 kaada kozhi with cage in reasonable prices. We also deliver 30 days old kada kozhi and any sizes cage on customer demand...

കാടകോഴി for മുട്ട

കാടകോഴി for മുട്ട

We provide Layer kada kozhi for better egg production., Hi-tech cages and kada egg.

Similar Products

kada mutta

kada mutta

100 kada mutta - 200Rs 10 ennam pack cheythath - 21Rs.

Day old chicks

Day old chicks

kairali,BV1,BV384, Broiler, gramapriya. Day old chicks available

Quail Egg (kaada Mutta)

Quail Egg (kaada Mutta)

Daily fresh 2000 quail eggs / Day.We will Deliver @ doorstep if quantity above 1500 eggs

no image

Pondram kothu kozhi

Kothu kozhi male 12 months old very rare breed good for breeding chicks and good for fight.female breed kothu kozhi (keeri)...

Recent Products

no image

ആട്ടിൻകാട്ടം( Goat Manure)

23 Jun 2018

ആട്ടിൻകാട്ടം( Go...

no image

quail

23 Jun 2018

Kada 45 days old

no image

Gir cow

23 Jun 2018

Gir original breede

no image

Vechoor calf

23 Jun 2018

Mannuthy breed Vechoor female calf for s...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation