കാട കോഴി
Rating (4/5) Total Review (1)

കാട കോഴി

Riyas , cherukunnu , Kannur

9633573712 , 9747992772

Price Rs. 8/-

Available Quantity : 200

Day Old കാട Rs. 8/- 3 Weak കാട Rs. 35/- 1 Month കാട Rs. 40/- ** കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ വിലയിൽ അഡ്ജെസ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്

rafeeq

Rating

4/5

i need 30 day old quail can you provide iam from palakkad

Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

അടയിരിക്കുന്ന നാടൻ കോഴികൾ

ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള അടയിരിക്കുന്ന തനി നാടൻ ക...

no image

Kairali kozhi (കൈരളി ) 2 മാസം പ്രായം

20 എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ 150 30 ൽ കൂടുതൽ 140

no image

തനി നാടൻ കോഴികൾ

നല്ലയിനം അടയിരിക്കുന്ന നാടൻ കോഴികൾ

Kairali kozhi 2months old

Kairali kozhi 2months old

നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച നല്ലയിനം നാടൻ ക...

Similar Products

no image

Karinkozhi

കരിങ്കോഴിസ് ഒറിജിനൽ രിങ്കോഴി (കടകനാഥ്) കുഞ്ഞ...

no image

Karinkozhi

കരിങ്കോഴിസ് ഒറിജിനൽ രിങ്കോഴി (കടകനാഥ്) കുഞ്ഞ...

no image

Karinkozhi

കരിങ്കോഴിസ് ഒറിജിനൽ രിങ്കോഴി (കടകനാഥ്) കുഞ്ഞ...

no image

Karinkozhi

കരിങ്കോഴിസ് ഒറിജിനൽ രിങ്കോഴി (കടകനാഥ്) കുഞ്ഞ...

Recent Products

no image

Pure organic black pepper for sale.

24 Feb 2018

Pure organic black pepper for sale.

Holstien-jersey cow

Holstien-jersey cow

24 Feb 2018

Holstien-jersey cow, first delivery, fem...

Gftt Tilapia for sale

Gftt Tilapia for sale

24 Feb 2018

Gift Tilapia fish for Sale at Kadaloram ...

Homemade Fish pickle-Yellowfin Tuna(കേര)

Homemade Fish pickle-Yellowfin Tuna(കേര)

24 Feb 2018

Homemade fish pickle - 550/kg (Small and...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation