കാട കോഴി

കാട കോഴി

Riyas , cherukunnu , Kannur

9633573712 , 9747992772

Price Rs. 8/-

Available Quantity : 200

Day Old കാട Rs. 8/- 3 Weak കാട Rs. 35/- 1 Month കാട Rs. 40/- ** കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ വിലയിൽ അഡ്ജെസ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

കൈരളി കോഴി (ഡേ ഓൾഡ്)

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലയിന...

no image

കൈരളി കോഴി (ഡേ ഓൾഡ്)

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലയിന...

no image

പോത്ത്

ഇറച്ചി തൂക്കം 125-130 kg വരും

കടക്നാഥ് ( കരിങ്കോഴി )

കടക്നാഥ് ( കരിങ്കോഴി )

6 മാസം കഴിഞ്ഞ കരിങ്കോഴി ( കട്ടക്നാഥ് ) പൂവൻ കോഴി...

Similar Products

no image

Kada mutta (quail eggs)

Daily 300 available.

no image

Hen

ഗ്രാമപ്രിയാ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് മൊത...

Kozhi

Kozhi

Nadan kozhi, KarinKozhi, Mutta kozhi,Fancy kozhi,Porukozhi, etc

Nadan Kozhi,Karin Kozhi,Fancy Kozhi,

Nadan Kozhi,Karin Kozhi,Fancy Kozhi,

Nadan Kozhi,Karin Kozhi,Fancy Kozhi, Mutta kozhi,etc

Recent Products

Tilapia (Monosex,saline tolerant >GIFT)

Tilapia (Monosex,saline tolerant >GIFT)

24 Sep 2017

500 - 600 grams in 180 days. Fresh water...

no image

Finches

24 Sep 2017

220/pair

no image

Star trees or Nakshatra vana set

24 Sep 2017

Full set of Birth Star trees or Nakshatr...

no image

Noni Medicinal Plants for sale

24 Sep 2017

Organinacily grown Noni medicinal plants...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation