കാട കൃഷി

കാട കൃഷി

Khagesh P , perumpuzha, kundara. , Kollam

8330828709

Price Rs. 25/-

Available Quantity : 5000

മുട്ട ഇടുന്ന കാടകോഴികൾ & കൂട്(hi-tech) ലഭ്യമാണ്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Kada

Kada

Mutta kada kozhi and hi-tech cages are available

കാട കോഴി

കാട കോഴി

50 kaada kozhi with cage in reasonable prices. We also deliver 30 days old kada kozhi and any sizes cage on customer demand...

കാട കോഴി exchange

കാട കോഴി exchange

We are exchanging any quantities old kada kozhi (mutta finished) with 30days old fresh female layer kozhi which should be s...

കാടകോഴി for മുട്ട

കാടകോഴി for മുട്ട

We provide Layer kada kozhi for better egg production., Hi-tech cages and kada egg.

Similar Products

THANI NADAN EGG  7RS  KADA EGG  2.25

THANI NADAN EGG 7RS KADA EGG 2.25

THANI NADAN EGG 7RS KADA EGG 2.25

Nadan kozhi muttakal Vilppanakku.

Nadan kozhi muttakal Vilppanakku.

We would like to sell fresh and healthy nadan kozhi muttakal(nadan chicken eggs) from our newly started "Mallika Chicken Fa...

നാടൻ കോഴി മുട്ട വില്പനക്ക്

നാടൻ കോഴി മുട്ട വില്പനക്ക്

പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ മല്ലിക ചിക്കൻ ഫ...

no image

Kada white

Day old white kada

Recent Products

no image

Tapioca/kappa

19 Feb 2018

Fresh tapioca for sale contact Mr. Matth...

THANI NADAN EGG  7RS  KADA EGG  2.25

THANI NADAN EGG 7RS KADA EGG 2.25

19 Feb 2018

THANI NADAN EGG 7RS KADA EGG 2.25

Nadan kozhi muttakal Vilppanakku.

Nadan kozhi muttakal Vilppanakku.

18 Feb 2018

We would like to sell fresh and healthy ...

Paddy Straw

Paddy Straw

18 Feb 2018

Paddy straw available at competitive rat...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation