കാട കൃഷി

കാട കൃഷി

Khagesh P , perumpuzha, kundara. , Kollam

8330828709

Price Rs. 35/-

Available Quantity : 5000

മുട്ട ഇടുന്ന കാടകോഴികൾ & കൂട്(hi-tech) ലഭ്യമാണ്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കാട കോഴി + കൂട്ട്

കാട കോഴി + കൂട്ട്

50 kaada kozhi with cage in reasonable prices. We also deliver 30 days old kada kozhi and any sizes cage on customer demand...

കാട കോഴി exchange

കാട കോഴി exchange

We are exchanging any quantities old kada kozhi (mutta finished) with 30days old fresh female layer kozhi which should be s...

കാടകോഴി for മുട്ട

കാടകോഴി for മുട്ട

We provide Layer kada kozhi for better egg production., Hi-tech cages and kada egg.

Cage for kada (കാട)

Cage for kada (കാട)

Hi-tech cages for kaada rearing. With automatic egg delivery system, auto feeding and auto waterer system. We provide any s...

Similar Products

no image

Vigova duck

Vigova live160/kg

no image

Vigova ducks

Vigova tharavu,live 160/Kg

no image

Nadan kozhi

Nadan kozhi Pls contact 9744507856

no image

Athulya layer chicks

Athulya layer chicks developed by Mannuthy Agricultural university..6 months .laying eggs 310 per year.

Recent Products

no image

nutter seeds

21 Oct 2017

Fish seeds for sale at wholesale rate.nu...

no image

Vigova duck

20 Oct 2017

Vigova live160/kg

no image

Vigova ducks

20 Oct 2017

Vigova tharavu,live 160/Kg

no image

Nadan kozhi

20 Oct 2017

Nadan kozhi Pls contact 9744507856

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation