കാട കൃഷി

കാട കൃഷി

Khagesh P , perumpuzha, kundara. , Kollam

8330828709

Price Rs. 25/-

Available Quantity : 5000

മുട്ട ഇടുന്ന കാടകോഴികൾ & കൂട്(hi-tech) ലഭ്യമാണ്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Kada

Kada

Mutta kada kozhi and hi-tech cages are available

കാട കോഴി

കാട കോഴി

50 kaada kozhi with cage in reasonable prices. We also deliver 30 days old kada kozhi and any sizes cage on customer demand...

കാട കോഴി exchange

കാട കോഴി exchange

We are exchanging any quantities old kada kozhi (mutta finished) with 30days old fresh female layer kozhi which should be s...

കാടകോഴി for മുട്ട

കാടകോഴി for മുട്ട

We provide Layer kada kozhi for better egg production., Hi-tech cages and kada egg.

Similar Products

Turkey kozhi

Turkey kozhi

3 month old turkey kozhi available

no image

Karinkozhy Mutta

Karinkozhy Mutts for sale. Chickens available on demand.

NADAN KOZI MUTTA

NADAN KOZI MUTTA

GRAB YOUR ORDER'S CONTACT MR: VARGHESE P K - 9645306993 PRE ORDER WILL ACCEPTABLE 10/PER EGG

no image

Giri raja kozhikal vilpanakk and lagon k

Giri raja kozhi for sale Pls contact 9744507856 7012955154

Recent Products

Turkey kozhi

Turkey kozhi

16 Dec 2017

3 month old turkey kozhi available

no image

Noni fruit

16 Dec 2017

Home grown noni fruit.....pure organic.....

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

16 Dec 2017

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ...

no image

Ready to use Growbags

16 Dec 2017

-Ready To Use Grow bags- ഈ ബാഗ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation