കരിമീൻ  seeds for sale

കരിമീൻ seeds for sale

DEEPAK , cherai , Ernakulam

7356168430 , 9020537443

Price Rs. 15/-

Available Quantity : 50000

നല്ല ഇനം കരിമീൻ മത്സ്യം വില്പനയ്ക്ക് and their seeds also available good quality and packing.delevery also available in selected area for advance booking.For more details contact 7356168430

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

GARDENING PLANTS AND FLOWERS

having bulk quantity of gardening plants and flowers if you are interested pls call 7356168430 ...

KATTAR VAZHA (ALOE VERA)

KATTAR VAZHA (ALOE VERA)

having bulk quantity of kattar vazha .... if you are intrested pls call 7356168430 9020537443

KARIMEEN & SEEDS

KARIMEEN & SEEDS

നല്ല ഇനം ഫാം മത്സ്യം വില്പനയ്ക്ക് തിലാപിയ-250/...

Similar Products

no image

Aquaponics. water pum,airpump, ph teser

Family pack: Water pump 3000L/hr 60W, Air compressure 100L/hr 35 W, Water testing Kit : pH, alkalinity, Ammonium, Nitrite,...

Pacu, Red belly, Nutter

Pacu, Red belly, Nutter

High quality pacu seeds (minimum quantity 50000, rate valid until 7 October 2017 ) Retail prices shall be slightly higher

Tilapia (Monosex,saline tolerant >GIFT)

Tilapia (Monosex,saline tolerant >GIFT)

500 - 600 grams in 180 days. Fresh water / brackish water. Stocking density 200/cent

Nutter

Nutter

Minimum Qty 1000 nos

Recent Products

no image

Aquaponics. water pum,airpump, ph teser

25 Sep 2017

Family pack: Water pump 3000L/hr 60W, Ai...

Karimkozi

Karimkozi

25 Sep 2017

good

Pacu, Red belly, Nutter

Pacu, Red belly, Nutter

25 Sep 2017

High quality pacu seeds (minimum quantit...

no image

Goat

25 Sep 2017

2 year old goat with 2 month old two ki...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation