കരിമീൻ  seeds for sale

കരിമീൻ seeds for sale

DEEPAK , cherai , Ernakulam

7356168430 , 9020537443

Price Rs. 15/-

Available Quantity : 50000

നല്ല ഇനം കരിമീൻ മത്സ്യം വില്പനയ്ക്ക് and their seeds also available good quality and packing.delevery also available in selected area for advance booking.For more details contact 7356168430

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

GARDENING PLANTS AND FLOWERS

having bulk quantity of gardening plants and flowers if you are interested pls call 7356168430 ...

KATTAR VAZHA (ALOE VERA)

KATTAR VAZHA (ALOE VERA)

having bulk quantity of kattar vazha .... if you are intrested pls call 7356168430 9020537443

KARIMEEN & SEEDS

KARIMEEN & SEEDS

നല്ല ഇനം ഫാം മത്സ്യം വില്പനയ്ക്ക് തിലാപിയ-250/...

Similar Products

Fish seed

Fish seed

All type of fish available in any where in Kerala and India Whole sale rate pls contact 9946777667,9744116536

MonoSex Tilapia Fish Seeds Available@1.2

MonoSex Tilapia Fish Seeds Available@1.2

MonoSex Tilapia Fish Seeds Available , Rs:- 1.20/- To 2/- If you buy 14000 seeds from kochi airport price @ 1.20/- N:B....

no image

Gaint Gaura albino white black eye

Gaint Gaura albino white black eye Size 1 inch

Swordtail fish

Swordtail fish

Aquarium fish with low cost,if any one interested please call to 9249230383

Recent Products

no image

Tamarind

24 Nov 2017

വില്പനയ്ക്ക് ത...

Goat

Goat

24 Nov 2017

Jamunapyari beetel cross 1year3month old...

no image

Nadan kozhi vilpanakk 45 days old Chicke

24 Nov 2017

Nadan kozhi vilpanakk Pls contact 9744...

no image

Beetal goat

24 Nov 2017

10 month old beetal goat (male) for sale...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation