കരിമീൻ  seeds for sale

കരിമീൻ seeds for sale

DEEPAK , cherai , Ernakulam

7356168430 , 9020537443

Price Rs. 15/-

Available Quantity : 50000

നല്ല ഇനം കരിമീൻ മത്സ്യം വില്പനയ്ക്ക് and their seeds also available good quality and packing.delevery also available in selected area for advance booking.For more details contact 7356168430

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

GARDENING PLANTS AND FLOWERS

having bulk quantity of gardening plants and flowers if you are interested pls call 7356168430 ...

KATTAR VAZHA (ALOE VERA)

KATTAR VAZHA (ALOE VERA)

having bulk quantity of kattar vazha .... if you are intrested pls call 7356168430 9020537443

KARIMEEN & SEEDS

KARIMEEN & SEEDS

നല്ല ഇനം ഫാം മത്സ്യം വില്പനയ്ക്ക് തിലാപിയ-250/...

Similar Products

Koi Carp

Koi Carp

All type of fish seeds available

Malaysian vala

Malaysian vala

All type of fish seeds available ...

Netter

Netter

All type of fish seeds available....

Thilapia

Thilapia

All type of fish seeds available

Recent Products

no image

ആട്ടിൻകാട്ടം( Goat Manure)

23 Jun 2018

ആട്ടിൻകാട്ടം( Go...

no image

quail

23 Jun 2018

Kada 45 days old

no image

Gir cow

23 Jun 2018

Gir original breede

no image

Vechoor calf

23 Jun 2018

Mannuthy breed Vechoor female calf for s...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation