കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

rahul , Pizhala , Ernakulam

9142405051

Price Rs. 7/-

Available Quantity : 500000

Karimeen kunjugal Govt approved hatchery 2 cm to 8 cm Prise depends on the size Contact no 9142405051 Office :8848729924

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Karimeen seed

Karimeen seed

Karimeen seed 2 cm, 3 cm, 4 cm available 5000 pise delivery available Contact 9142405051

All type fish seed

All type fish seed

Monosex thilapiya, red belly ( nutter) ,malaysian vala Contact : 9142405051

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

Karimeen seed 1000000 seed avilable 2 cm 4 cm 5 cm 10 cm Mob 9142405051

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ Size 2 Cm 4 cm 5 cm 10 cm 1000000 seed abilable Sport delivery availab...

Similar Products

Fish seeds available wholesale & Retail

Fish seeds available wholesale & Retail

MonoSex Tilapia/Nutter/ Pangas (vala)/ Anabas/ carp items/ katla /Rohu/ Mrigal/ Common carp/Red common carp/Grass carp/ Sil...

no image

Fish seeds

Mono sex thilapiya, katla, rohu, grass carp, nater fish, kari meen

Kadla,Rohu,murgal fish

Kadla,Rohu,murgal fish

kadla rohu murgal fishes for sale in kanjirappally

no image

Anabas seed

Anabas,tilapia,vala,nutter seed available 9605795522

Recent Products

native cow's cow dung and urine

native cow's cow dung and urine

24 May 2018

for sales native breed cows cow dung ...

no image

Cow dung

24 May 2018

Chanakam dry ayum fresh layum kodukunnu ...

A2 gir cow ghee

A2 gir cow ghee

24 May 2018

pure ,tasty ,healthy , organic gir (A2) ...

Get Free plant for June 5th

Get Free plant for June 5th

24 May 2018

Lets Plant a tree... Attn. nature and...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation