കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

rahul , pathanamthitta , Pathanamthitta

9142405051

Price Rs. 6/-

Available Quantity : 1000000

Karimeen seed 1000000 seed avilable 2 cm 4 cm 5 cm 10 cm Mob 9142405051

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Karimeen seed

Karimeen seed

Karimeen seed 2 cm, 3 cm, 4 cm available 5000 pise delivery available Contact 9142405051

All type fish seed

All type fish seed

Monosex thilapiya, red belly ( nutter) ,malaysian vala Contact : 9142405051

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ Size 2 Cm 4 cm 5 cm 10 cm 1000000 seed abilable Sport delivery availab...

Karimeen seed

Karimeen seed

Karimeen seed 1 inch 2inch 3 inch

Similar Products

no image

Kanambu / mullet fish seeds

8 cm long seeds...proper packaging

no image

Kaalaanji seeds

Supply good seeds in low prize with proper packaging

Monosex tilapia

Monosex tilapia

Monosex tilapia fish seed available in wholesale& retail contact number 8089184851

Gift Tilapia Male Seeds from RGCA

Gift Tilapia Male Seeds from RGCA

Gift Tilapia Male Seeds from RGCA, Available @ Irinjalakuda, Contact Person Mob: 7558008744.

Recent Products

Cheruthenecha

Cheruthenecha

17 Mar 2018

Smaal

no image

Kanambu / mullet fish seeds

17 Mar 2018

8 cm long seeds...proper packaging

no image

Kaalaanji seeds

17 Mar 2018

Supply good seeds in low prize with prop...

Monosex tilapia

Monosex tilapia

17 Mar 2018

Monosex tilapia fish seed available in w...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation