കരിങ്കോഴി / karimkozhi

കരിങ്കോഴി / karimkozhi

Shyam , Ranni , Pathanamthitta

9656633015 , 9656633015

Price Rs. 130/-

Available Quantity : 600

വിവിധയിനം പ്രായത്തിലുള്ള കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക് ,125 ₹ മുതൽ 750 ₹ വരെ . Call 9656633015

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Karimkozhi

Karimkozhi

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക് സ്ഥലം റ...

no image

Karimkozhi

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക്. സ്ഥലം റ...

Karinkozhi / കരിങ്കോഴി/ കടക്നാത്ത്

Karinkozhi / കരിങ്കോഴി/ കടക്നാത്ത്

Kadaknath (Karinkozhi) കടകനാഥ് മധ്യപ്രദേശിലെ ജൗബ,ധാര് തുടങ...

no image

കരിങ്കോഴി

Kadaknath (Karinkozhi) കടകനാഥ് മധ്യപ്രദേശിലെ ജൗബ,ധാര് തുടങ...

Similar Products

no image

Kadamutta

Kada Mutta for sale.2 RS only per piece

Karinkozhi Mutta

Karinkozhi Mutta

ഔഷധ ഗുണമുള്ള കരിങ്കോഴി മുട്ട . അട വയ്ക്കാനും ഉ...

karinkozhi for sale 45 days old rs 150

karinkozhi for sale 45 days old rs 150

Karinkozhi for sale koottanad Contact 9746277772 ..Rs 150 per one

Karinkozhi 45 days old for sale pattambi

Karinkozhi 45 days old for sale pattambi

Karinkozhi 45 days old Rs 150 per one ..Limite quantity contact 9746277772

Recent Products

High Yielding Prathibha Turmeric Seeds

High Yielding Prathibha Turmeric Seeds

07 Dec 2017

limited stock Most demanded turmeric var...

Malabari goat

Malabari goat

07 Dec 2017

Females all are pregnant 3-4 month and k...

no image

Kadamutta

06 Dec 2017

Kada Mutta for sale.2 RS only per piece

no image

Flying duck (petha)

06 Dec 2017

baby of flying duck. pure white.parents ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation