കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

Janardhanan , thirumala , Thiruvananthapuram

9995028153

Price Rs. 150/-

Available Quantity : 200

ഒന്നര മാസം പ്രായമായ നല്ല ആരോഗ്യം ഉള്ള ഒറിജിനൽ കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. 9995028153.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

റെയിൻബോ കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ

റെയിൻബോ കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ

ഒരു മാസം പ്രായമായ Rainbow Rooster ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പെട്ട...

Naadan Chicks for sale

Naadan Chicks for sale

One and a half month old Good quality naadan chicks for sale.

നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

മുള്ളൻ, കൊക്കി തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യമുള്ള ഒന്നര മാസ...

നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

മുള്ളൻ, കൊക്കി തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യമുള്ള ഒന്നര മാസ...

Similar Products

no image

Nadan kozhi mutta

നാടൻ മുട്ട മുപ്പതു വീതം ദിവസവും

no image

incubator

Incubator for sale 60 Egg capacity ,kada 120egg, 2 year warranty,

no image

തനി നാടൻ പൂവാൻകോഴി ,കരികോഴി പൂവൻ

വീട്ടിൽ വിരിച്ച തനി നാടൻ പൂവൻ കോഴി കരികോഴി പൂ...

റെയിൻബോ കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ

റെയിൻബോ കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ

ഒരു മാസം പ്രായമായ Rainbow Rooster ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പെട്ട...

Recent Products

no image

Rambutan

19 Jun 2018

ORGANIC, Farm fresh

no image

Nadan kozhi mutta

19 Jun 2018

നാടൻ മുട്ട മുപ...

Quality Seeds for sale

Quality Seeds for sale

19 Jun 2018

Seeds of trees with medicinal and tropic...

no image

incubator

19 Jun 2018

Incubator for sale 60 Egg capacity ,kada...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation