കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

Janardhanan , thirumala , Thiruvananthapuram

9995028153

Price Rs. 150/-

Available Quantity : 500

ഒറിജിനൽ BMC മധ്യപ്രദേശ് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്‌ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. 9995028153

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Dixie rainbow Mutta kozhi kunjungal

Dixie rainbow Mutta kozhi kunjungal

പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഇനം. മുട്ടക്കും ഇറച്ചിക്ക...

Karinkozhi for sale in Trivandrum

Karinkozhi for sale in Trivandrum

Original BMC madhyapradesh jet black karinkozhi kunjungal for sale in trivandrum. 9995028153

Rainbow mutta kozhi

Rainbow mutta kozhi

പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന rainbow മുട്ട കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ...

കരിങ്കോഴി മുട്ട

കരിങ്കോഴി മുട്ട

ഔഷധ ഗുണമുള്ള കരിങ്കോഴി മുട്ട വിൽപനക്ക്. 9995028153

Similar Products

no image

Soviet chinchila breeding stock call 907

Soviet chinchila breeding stock call 9074698737 5months pure breed

Ornamental Chickens

Ornamental Chickens

Brahma, White & Black onagadory, White, Gold, Black , silver polish cap, White and Red milly, White and Gold silky, Buff co...

no image

pegion,nadan pravukal

plz call me 8086003004

no image

Nissar

SASO, BV380 Branded hen available

Recent Products

no image

Jackfruit

21 Apr 2018

If Interested contact me at 9619278073 (...

Kairali kozhi

Kairali kozhi

20 Apr 2018

Original kairali kozhikunjugal Day old t...

White kada kozhi

White kada kozhi

20 Apr 2018

White kada kozhi 30day old available

no image

Katamruthe

20 Apr 2018

Used for sugar.

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation