കരിങ്കോഴികൾ -കടകനാഥ്  3-പിട  ,1-പൂവൻ

കരിങ്കോഴികൾ -കടകനാഥ് 3-പിട ,1-പൂവൻ

Neophile Egger Nursery , Kallooppara, Mallappally , Pathanamthitta

9526240590

Price Rs. 2800/-

Available Quantity : 4

കരിങ്കോഴികൾ -കടകനാഥ് , 3-പിട ,1-പൂവൻ

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കപ്പ -Tapioca

കപ്പ -Tapioca

മേൽത്തരം മരച്ചീനി അഥവാ കപ്പ - 23 RS ചില്ലറയായും ,...

കുടംപുളി - 300

കുടംപുളി - 300

നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള കുടംപുളി - 300

നല്ല  നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 300 RS

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 300 RS

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 300 RS

no image

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 300 RS

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 300 RS

Similar Products

no image

Nadan poovan kozhi

For sale contact no: 9562818856

no image

Bv330

Bv330 mutts kozhi

Nadan Kozi for sale in Kannur

Nadan Kozi for sale in Kannur

Nadan Kozi for sale in kannur Healthy and tasty chicken

Recent Products

no image

Nadan poovan kozhi

12 Jan 2018

For sale contact no: 9562818856

no image

Bv330

12 Jan 2018

Bv330 mutts kozhi

no image

Organic Paddy Straw Roll (Vikol)

11 Jan 2018

Good quality Organic Paddy Straw. Total ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation