കരിംകോഴി പൂവൻ - Kadaknath Breed

കരിംകോഴി പൂവൻ - Kadaknath Breed

Neophile Egger Nursery , Kallooppara, Mallappally , Pathanamthitta

9526240590

Price Rs. 650/-

Available Quantity : 5

കരിംകോഴി പൂവൻ - നല്ല കരി മാംസം ഔഷദ ഗുണമുള്ള കോഴികൾ !!!!!!

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Kadaknath- Karimkozhi Kunjungal

Kadaknath- Karimkozhi Kunjungal

Kadaknath Karimkozhi kunjungal - 120 days old .

നാടൻ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

നാടൻ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

നാടൻ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ 120 days old !!!!!!!!!

കരിംകോഴി പൂവൻ - Kadaknath Breed

കരിംകോഴി പൂവൻ - Kadaknath Breed

കരിംകോഴി പൂവൻ - നല്ല കരി മാംസം ഔഷദ ഗുണമുള്ള ക...

Similar Products

കാട കോഴി + കൂട്ട്

കാട കോഴി + കൂട്ട്

50 kaada kozhi with cage in reasonable prices. We also deliver 30 days old kada kozhi and any sizes cage on customer demand...

no image

Kada mutta (quail eggs)

Daily 300 available.

no image

Hen

ഗ്രാമപ്രിയാ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് മൊത...

Kozhi

Kozhi

Nadan kozhi, KarinKozhi, Mutta kozhi,Fancy kozhi,Porukozhi, etc

Recent Products

no image

Aquaponics. water pum,airpump, ph teser

25 Sep 2017

Family pack: Water pump 3000L/hr 60W, Ai...

Karimkozi

Karimkozi

25 Sep 2017

good

Pacu, Red belly, Nutter

Pacu, Red belly, Nutter

25 Sep 2017

High quality pacu seeds (minimum quantit...

no image

Goat

25 Sep 2017

2 year old goat with 2 month old two ki...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation