കരിംകോഴി പൂവൻ - Kadaknath Breed

കരിംകോഴി പൂവൻ - Kadaknath Breed

Neophile Egger Nursery , Kallooppara, Mallappally , Pathanamthitta

9526240590

Price Rs. 600/-

Available Quantity : 5

കരിംകോഴി പൂവൻ - നല്ല കരി മാംസം ഔഷദ ഗുണമുള്ള കോഴികൾ !!!!!!

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

കരിങ്കോഴികൾ -  5-പൂവൻ

കരിങ്കോഴികൾ - 5-പൂവൻ

കരിങ്കോഴികൾ - 5-പൂവൻ

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

നല്ല നാടൻ പൂവൻ കോഴികൾ - 180/Kg RS

Similar Products

Naadan mutta

Naadan mutta

naadan kozhi mutta for sale in Varkala.

no image

Karinkozhi Poovan

Karinkozhi Poovan 7 Months

no image

തനി നാടൻ കോഴി

1 മാസം ,45 ദിവസം,2 മാസം ,പ്രായം ആയ തനി നാടൻ കോഴി കുഞ...

Recent Products

Naadan mutta

Naadan mutta

24 Apr 2018

naadan kozhi mutta for sale in Varkala.

no image

Angora rabbit for sale

24 Apr 2018

Angora rabbit 2months old pure breed rab...

no image

Soviet chinchila breeding

24 Apr 2018

Soviet chinchila breeding stock call 907...

no image

New Zealand white male 8months

24 Apr 2018

New Zealand white male 8months contract ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation