കരിംകോഴി പൂവൻ - Kadaknath Breed

കരിംകോഴി പൂവൻ - Kadaknath Breed

Neophile Egger Nursery , Kallooppara, Mallappally , Pathanamthitta

9526240590

Price Rs. 600/-

Available Quantity : 5

കരിംകോഴി പൂവൻ - നല്ല കരി മാംസം ഔഷദ ഗുണമുള്ള കോഴികൾ !!!!!!

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

നാടൻ പൂവൻ കോഴി

നാടൻ പൂവൻ കോഴി

no image

കരിംകോഴി പിട - Kadaknath Breed

കരിംകോഴി - നല്ല കരി മാംസം ഔഷദ ഗുണമുള്ള കോഴിക...

നാടൻ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

നാടൻ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

നാടൻ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ 120 days old !!!!!!!!!

Similar Products

no image

goose

2yr old good& healthy goose pair for sale

Bv 380

Bv 380

Omega 3 & low cholesterol egg's products

no image

Gramapriya chicks

1 month old gramapriya chicks male & female

Recent Products

no image

Lab dog female 5month

23 Oct 2017

Good quality stud puppy near Kottarakkar...

no image

Vechoor Cow for sale.............

23 Oct 2017

Vechoor Cow for sale. Contact:8547491208

കുള്ളൻ തെങ്ങും തൈകൾ

കുള്ളൻ തെങ്ങും തൈകൾ

23 Oct 2017

കുള്ളൻ തെങ്ങും...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation