കരിംകൊഴി / karimkozhi

കരിംകൊഴി / karimkozhi

Shyam , Ranni , Pathanamthitta

9656633015 , 9656633015

Price Rs. 125/-

Available Quantity : 600

വിവിധപ്രായത്തിലിൽ കരിംകൊഴി ലഭിക്കുന്നു. വില 125 രൂപ മുതൽ 800 രൂപവരെ. സ്ഥലം : റാന്നി . 20 കോഴിയിൽ കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നവർക്കു Discount ലഭിക്കും. സൗജന്യമായി ക്ലാസ എടു...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Karimkozhi

Karimkozhi

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക് സ്ഥലം റ...

no image

Karimkozhi

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക്. സ്ഥലം റ...

Karinkozhi / കരിങ്കോഴി/ കടക്നാത്ത്

Karinkozhi / കരിങ്കോഴി/ കടക്നാത്ത്

Kadaknath (Karinkozhi) കടകനാഥ് മധ്യപ്രദേശിലെ ജൗബ,ധാര് തുടങ...

no image

കരിങ്കോഴി

Kadaknath (Karinkozhi) കടകനാഥ് മധ്യപ്രദേശിലെ ജൗബ,ധാര് തുടങ...

Similar Products

no image

Nadan poovan kozhi

For sale contact no: 9562818856

no image

Mutta kozhi

mutta kozhi

Nadan Kozi for sale in Kannur

Nadan Kozi for sale in Kannur

Nadan Kozi for sale in kannur Healthy and tasty chicken

Recent Products

no image

Nadan poovan kozhi

12 Jan 2018

For sale contact no: 9562818856

no image

Mutta kozhi

12 Jan 2018

mutta kozhi

no image

Organic Paddy Straw Roll (Vikol)

11 Jan 2018

Good quality Organic Paddy Straw. Total ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation