കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

Shyam , റാന്നി , Pathanamthitta

9656633015 , 9656633015

Price Rs. 125/-

Available Quantity : 300

വിവിധ പ്രായങ്ങളിൽ ലഭ്യം, 125 ₹ to 790₹. കരിംകൊഴി പരിപാലനതേയ് കുറിച്ചു സൗജന്യ ക്ലാസ് എടുക്കപ്പെടും. Call :9656633015

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കൈരളി കോഴി

കൈരളി കോഴി

കൈരളി കോഴി വിൽപനക്ക് സ്ഥലം റാന്നി പത്തനംതിട്...

കരിങ്കോഴി

കരിങ്കോഴി

കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക് സ്ഥലം റാന്നി, പത്തനംതിട്...

Kairali kozhi

Kairali kozhi

കൈരളി കോഴി വിൽപനക്ക്. സ്ഥലം: റാന്നി ,പത്തനംതിട...

Karimkozhi

Karimkozhi

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക്. പത്തനം...

Similar Products

no image

Nadan Kozhi & Karin Kozhi for Sale

Nadan Kozhi pida 6 months old – Rs.400 Nadan Kozhi Kunjungal 4 months old – Rs.275 Karin kozhi pida available 6 Mont...

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg for sale call 7907306829

Bv384

Bv384

1 month old muttakozhi chicks available

Rainbow

Rainbow

1 month old

Recent Products

no image

VAZHA VITHU

21 Jul 2018

നല്ലയിനം വാഴ വ...

no image

Nadan Kozhi & Karin Kozhi for Sale

20 Jul 2018

Nadan Kozhi pida 6 months old – Rs.400...

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg

20 Jul 2018

Karinkozhi egg for sale call 7907306829

Bv384

Bv384

20 Jul 2018

1 month old muttakozhi chicks available

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation