കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

Shyam , റാന്നി , Pathanamthitta

9656633015 , 9656633015

Price Rs. 125/-

Available Quantity : 300

വിവിധ പ്രായങ്ങളിൽ ലഭ്യം, 125 ₹ to 790₹. കരിംകൊഴി പരിപാലനതേയ് കുറിച്ചു സൗജന്യ ക്ലാസ് എടുക്കപ്പെടും. Call :9656633015

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Karimkozhi

Karimkozhi

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക്. പത്തനം...

Karimkozhi

Karimkozhi

കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക്. വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്ക...

Karimkozhi in Pathanamthitta

Karimkozhi in Pathanamthitta

100% pure breed karimkozhy. പത്തനംതിട്ടയിലെ റാന്നിയിൽ ഉള്ള alumkal ...

Karimkozhi

Karimkozhi

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക് സ്ഥലം: റ...

Similar Products

Mutta Kozhi Kunjungal for sale

Mutta Kozhi Kunjungal for sale

Dixie Rainbow breed mutta kozhi kunjungal for sale. Starts laying from 4 1/2 months. Gain weight upto 7 to 8 kg. Rs. 80/per...

no image

BV 380 Eggs

Looking for whole sailer

no image

Karinkozhi

Good quality Not egg layers

Recent Products

Dixie Rainbow Chicks for Sale

Dixie Rainbow Chicks for Sale

20 Mar 2018

Dixie Rainbow breed mutta kozhi kunjunga...

Mutta Kozhi Kunjungal for sale

Mutta Kozhi Kunjungal for sale

20 Mar 2018

Dixie Rainbow breed mutta kozhi kunjunga...

no image

Cheruthen

20 Mar 2018

Orginal honey with price 2000.available ...

no image

Rabbit Soviet chinchila

20 Mar 2018

Soviet chinchila and new Zealand white b...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation