കപ്പ (മരച്ചീനി)  വിൽപ്പനക്ക്

കപ്പ (മരച്ചീനി) വിൽപ്പനക്ക്

Denny Markose , Perumbavoor , Ernakulam

9995374333

Price Rs. 10/-

Available Quantity : 5 Ton

കപ്പ (മരച്ചീനി) വിൽപ്പനക്ക്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

നാടൻ ഏത്തക്കായ വിൽപ്പനക്ക്

നാടൻ ഏത്തക്കായ വിൽപ്പനക്ക്

നാടൻ ഏത്തക്കായ വിൽപ്പനക്ക്

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

നാടൻ ഏത്തക്കായ, പച്ചക്കറികൾ ഹോൾസെയിൽ

നാടൻ ഏത്തക്കായ, പച്ചക്കറികൾ ഹോൾസെയിൽ

നാടൻ ഏത്തക്കായ, പച്ചക്കറികൾ ഹോൾസെയിൽ

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വിലയ്ക്. ആ...

Similar Products

Kudam pulli

Kudam pulli

Kudam pulli...organic....dried at home....good quality....

no image

Kudam pulli ( Malabar Tamarind)

Kudam pulli for sale.. Home made, purely organic. Interested persons contact : 9539927669

no image

Curry-leaf Plants

Curry-leaf plants. 10-15 inches

no image

Italian Seeds

Basil, Mint,Tomato, Rosemary seeds. All are Italian seeds. Price is different with each seeds.

Recent Products

no image

തെങ്ങിൻ തൈകൾ

22 Feb 2018

രണ്ടര വർഷം കൊണ...

no image

തെങ്ങിൻ തയ്‌കൾ

22 Feb 2018

രണ്ടര വർഷം കൊണ...

Wanted KUDAMPULI  (New )

Wanted KUDAMPULI (New )

21 Feb 2018

Good quality, without oil, salt and oth...

no image

Kanthari

21 Feb 2018

Good quality kanthari purely Organic con...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation