കപ്പ (മരച്ചീനി)  വിൽപ്പനക്ക്

കപ്പ (മരച്ചീനി) വിൽപ്പനക്ക്

Denny Markose , Perumbavoor , Ernakulam

9995374333

Price Rs. 10/-

Available Quantity : 5 Ton

കപ്പ (മരച്ചീനി) വിൽപ്പനക്ക്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

നാടൻ ഏത്തക്കായ വിൽപ്പനക്ക്

നാടൻ ഏത്തക്കായ വിൽപ്പനക്ക്

നാടൻ ഏത്തക്കായ വിൽപ്പനക്ക്

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

നാടൻ ഏത്തക്കായ, പച്ചക്കറികൾ ഹോൾസെയിൽ

നാടൻ ഏത്തക്കായ, പച്ചക്കറികൾ ഹോൾസെയിൽ

നാടൻ ഏത്തക്കായ, പച്ചക്കറികൾ ഹോൾസെയിൽ

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വില

ചെറുകായകൾ ഞാലി, പാളയൻതോടൻ ഹോൾസെയിൽ വിലയ്ക്. ആ...

Similar Products

no image

കോവൽ

വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാടൻ കോവൽ ഒന്നര വിട്ട ദിവസ...

no image

Kandari mulaku

Fresh kandari mulaku

no image

nadan chana ,yam.organic

nadan chana njangaluda veetil organic ayi undakiyattu

no image

Elephant yam ( Chena )

Organic cultivation

Recent Products

no image

njalippvan banana

11 Dec 2017

njalipoovan banana vilpanku at kumily.pl...

Fish For Sale - Nutter

Fish For Sale - Nutter

11 Dec 2017

Fish For Sale - 150 kg of nutter is for ...

Anabas

Anabas

11 Dec 2017

Fish for sale - 50kg of Anabas is for s...

no image

Kozhi mutta

11 Dec 2017

Contact mob 9811091187

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation