കപ്പ, Kappa

കപ്പ, Kappa

Jacob George , Kottarakara, Thalachira , Kollam

+918129137923

Price Rs. 1/-

Available Quantity : 100 plants

100 മൂട് കപ്പ വില്പനയ്ക്ക്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

Tapioca/kappa

Wholesale and retail Contact 9656269237

no image

kappa

നല്ല ഉഷാറ് കപ്പ / പൂള ,, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ , പെ...

Tapioca, Kappa

Tapioca, Kappa

Good quality naturally cultivated tapioca in 45 cents of land ready to pluck. RS. 60000, price negotiable. Whole sale pur...

no image

Tapioca Roots (KAPPA)

Good Quality Tapioca Roots (KAPPA) naturally cultivated in 45 cent of land. Looking for wholesale/retail purchasers. Price ...

Recent Products

no image

Rambutan

19 Jun 2018

ORGANIC, Farm fresh

no image

Nadan kozhi mutta

19 Jun 2018

നാടൻ മുട്ട മുപ...

Quality Seeds for sale

Quality Seeds for sale

19 Jun 2018

Seeds of trees with medicinal and tropic...

no image

incubator

19 Jun 2018

Incubator for sale 60 Egg capacity ,kada...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation