ഇലച്ചേമ്പ് or ചീരച്ചേമ്പ്

ഇലച്ചേമ്പ് or ചീരച്ചേമ്പ്

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 50/-

Available Quantity : 50

ഇലച്ചേമ്പ്-രുചികരവും പോക്ഷക-ഔഷധ ഗുണ സമ്പന്നവുമായ കറിയില.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇനങ്ങളിലെ നിത്യസുന്ദരിയാണ് ആക...

ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കുടുംബാംഗമാണ് ആകാശവെള്ള...

aakasa vellari plants

aakasa vellari plants

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പോലെ തന്നെ വള്ളിപ്പടർപ്പുകളായ...

ചെങ്ങഴിനീർ കിഴങ്ങ്

ചെങ്ങഴിനീർ കിഴങ്ങ്

ഭൂമി ചാമ്പ എന്ന സംസ്കൃതം പേരുള്ള ഈ ചെടിയുടെ പ...

Similar Products

no image

Tapioca

Approx 500 KG of organic farmed Tapioca available for sale

no image

Milky Mushroom

Milky Mushroom, Minimum Order Quantity : 1Kg

Oyster Mushroom

Oyster Mushroom

Oyster Mushroom, Minimum Order Quantity: 1Kg

kodampuli

kodampuli

It's purely organic. Home made

Recent Products

no image

arrow root pouder

16 Aug 2017

100% natural powder

no image

BEAUTIFULL Male and Female Goose for sal

15 Aug 2017

BEAUTIFULL Male and FemaleGoose for sale

no image

beautiful male and female goose for sale

15 Aug 2017

beautiful male and female goose for sale

no image

kudampuli

15 Aug 2017

Nadan home made pure without pesticides

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation