ഇലച്ചേമ്പ് or ചീരച്ചേമ്പ്

ഇലച്ചേമ്പ് or ചീരച്ചേമ്പ്

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 50/-

Available Quantity : 50

ഇലച്ചേമ്പ്-രുചികരവും പോക്ഷക-ഔഷധ ഗുണ സമ്പന്നവുമായ കറിയില.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

adathappu or air potato

adathappu or air potato

taste as potato

Adathappu or air potato

Adathappu or air potato

adathappu is a medicinal tuber....

no image

Sugar Valli

Sugar Valli or Tinospora crispa is used for regulating sugar level in human body.... Routed plants are available for sale..

no image

Sugar Valli

Sugar Valli or Tinospora crispa is used for regulating sugar level in human body.... Routed plants are available for sale..

Similar Products

no image

chengalikodan nendra kaya

chengalikodan kaya

no image

ജൈവ ജോതി മട്ട

ജൈവ ജോതി മട്ട 100 % തവിടോടുകൂടിയത്

no image

tooth Powder

പല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് പല വിദേശരാജ്...

no image

100% organic products from kollam

Namaskaram, This is cold pressed nalla ennai (gingelly oil) from Ambadi Goshala, Pattazhy, Kollam. Pls contact for other he...

Recent Products

no image

A2 Milk(Gir Cow Milk)

22 Jul 2018

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്...

Karinkozhi For Sale in Trivandrum

Karinkozhi For Sale in Trivandrum

22 Jul 2018

One month old good quality original kari...

കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

22 Jul 2018

ഒരു മാസം പ്രായ...

Kasaragod Dwarf Pure breed cow

Kasaragod Dwarf Pure breed cow

22 Jul 2018

Kasaragod Dwarf Pure breed cow. 4 year ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation