ഇറച്ചി കാട വില്ല്പനക്

ഇറച്ചി കാട വില്ല്പനക്

Junaid , Kothamangalam.pallarimangalam , Ernakulam

8137919886 , 8137919886

Price Rs. 30/-

ഇറച്ചി കാട വില്ല്പനക് NB.Minimum oder 50

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

Angora white rabbit

ഒരു മാസം പ്രായം ആയതും 2 മാസം പ്രായം ആയ മുയൽ വിൽ...

കരിംകോഴി

കരിംകോഴി

40 ദിവസം പ്രായം ആയ കരിംകോഴി വിൽപ്പനക്

Vigova duckling

Vigova duckling

ഒരു ദിവസം പ്രായം ആയ വിഗോവ താറാവു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വ...

Day old quail chicks

Day old quail chicks

Oru divasam prayam aya kada kozhi vilpannak

Similar Products

no image

മണിത്താറാവ്

4 egg laying 1 വയസ് പ്രായം ഒരു male

no image

Karin kozhi male

Male karinkozhi for sale at 600 per kg

no image

Nadan kozhimutta

Nadan kozhimutta at 10 Rs per egg

no image

Karinkozhi mutta

Karinkozhi egg is of high medicinal value

Recent Products

no image

Bimbili Puli

21 Jun 2018

Garden fresh Bimbili puli. This wil be o...

no image

Cochin bandom Kozhi

21 Jun 2018

Cochinbandom kozhikal

Anabus Karippidi

Anabus Karippidi

21 Jun 2018

Vietnam breed Anabas Or Karippidi Fres...

no image

TAPIOCA

21 Jun 2018

Top quality organic naturally cultivated...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation