ആടും,  മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു കുട്

ആടും, മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു കുട്

joychen , Puthukary , Alappuzha

9747614222

Price Rs. 18000/-

അമ്മ ആടും മൂന്ന് മാസം ഉള്ള പെണ്ണാടു ക്രോസ്സ് മലബാറി ആടും അതിന്റെ രണ്ടു

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

മുട്ടകോഴിൾ

മുട്ടകോഴിൾ

മുട്ടകോഴിൾ വില്പനയ്ക്ക്.

മുട്ടകോഴികൾ

മുട്ടകോഴികൾ

മുട്ടകോഴി വില്പനയ്ക്ക്.

Similar Products

no image

Rabbit

2 month age newsland white rabbit

rottweiler for sale

rottweiler for sale

good quality Rottweiler dog for sale 2 years old

no image

dogs for sale

Labrador female white 1 and half years old for sale

Recent Products

Cheruthenecha

Cheruthenecha

17 Mar 2018

Smaal

no image

Kanambu / mullet fish seeds

17 Mar 2018

8 cm long seeds...proper packaging

no image

Kaalaanji seeds

17 Mar 2018

Supply good seeds in low prize with prop...

Monosex tilapia

Monosex tilapia

17 Mar 2018

Monosex tilapia fish seed available in w...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation