ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 100/-

Available Quantity : 50

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കുടുംബാംഗമാണ് ആകാശവെള്ളരി. വള്ളിനിറയെ വിടരുന്ന പൂക്കള്‍ കണ്ടാല്‍ ഏത് അലങ്കാരച്ചെടിയും തോറ്റുപോകും. കായ് പച്ചയ്ക്ക് സലാഡ് ആയു...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

adathappu or air potato

adathappu or air potato

taste as potato

Adathappu or air potato

Adathappu or air potato

adathappu is a medicinal tuber....

no image

Sugar Valli

Sugar Valli or Tinospora crispa is used for regulating sugar level in human body.... Routed plants are available for sale..

no image

Sugar Valli

Sugar Valli or Tinospora crispa is used for regulating sugar level in human body.... Routed plants are available for sale..

Similar Products

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

Agricultural plain land, with adequate water supply. Sona 8086125424 9946099916

നാടൻ നേന്ത്രകുലകൾ

നാടൻ നേന്ത്രകുലകൾ

ഏത്തക്കായുടെ ഈറ്റില്ലമായ മേലൂരിൽ നിന്നും തന...

no image

passion fruit

I am cultivating passion fruit in my garden at Maneed village Piravom. At present I am going to sell my 30 kg quantity.

Avakado(butter fruit)

Avakado(butter fruit)

Organic fresh avakado spl category

Recent Products

no image

Tapioca

18 Jul 2018

About 1000 kgs of tapioca for sale for R...

no image

Alankara kozhi (poovan)

17 Jul 2018

White Alankara Kozhi (Male / Poovan) for...

no image

Bv 380 kozhiyum koodum

17 Jul 2018

High tech chicken cage and bv 380 chicke...

no image

Poru kozhi(aseel )

17 Jul 2018

8 months old aseel cock for sale

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation