അവലോസുപൊടി

അവലോസുപൊടി

Amala Reju , Pappanamcode , Thiruvananthapuram

9526052782 , 8547375985

Price Rs. 120/-

Available Quantity : 1 Kg and above

ശുദ്ധമായ രീതിയില്‍ വീട്ടില്‍ പൊടിച്ചത്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ അരിഷ്ടം

രക്തശുദ്ധിക്കും, രക്തകുറവിനും, ദഹനകേടിനും, വി...

Similar Products

no image

Honey

Pure honey

Dry ginger powder

Dry ginger powder

Organic dried ginger powder made at home .Fresh Powdered two days before Contact Ramankutty,,-9495852294

no image

Honey

Pure honey for sale

no image

കൊണ്ടാട്ടം മുളക്

ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കൊണ്ടാട...

Recent Products

Dixie Rainbow Chicks for Sale

Dixie Rainbow Chicks for Sale

20 Mar 2018

Dixie Rainbow breed mutta kozhi kunjunga...

Mutta Kozhi Kunjungal for sale

Mutta Kozhi Kunjungal for sale

20 Mar 2018

Dixie Rainbow breed mutta kozhi kunjunga...

no image

Cheruthen

20 Mar 2018

Orginal honey with price 2000.available ...

no image

Rabbit Soviet chinchila

20 Mar 2018

Soviet chinchila and new Zealand white b...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation