അവലോസുപൊടി

അവലോസുപൊടി

Amala Reju , Pappanamcode , Thiruvananthapuram

9526052782 , 8547375985

Price Rs. 120/-

Available Quantity : 1 Kg and above

ശുദ്ധമായ രീതിയില്‍ വീട്ടില്‍ പൊടിച്ചത്

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ അരിഷ്ടം

രക്തശുദ്ധിക്കും, രക്തകുറവിനും, ദഹനകേടിനും, വി...

Similar Products

no image

RB pickles

Without prsrvetv

no image

Passion Fruit Syrup

100% Organic homemade passion fruit syrup without any preservatives or added colour.

Half cooked Tapioca Chips

Half cooked Tapioca Chips

Tapioca slices cooked after adding turmeric & salt, allowed to dry completely. You have to deep fry this on preferably coco...

Crispy Tapioca chips

Crispy Tapioca chips

Tapioca slices cooked after adding turmeric powder & salt, allowed to dry completely, followed by deep fry on coconut oil. ...

Recent Products

no image

Aquaponics. water pum,airpump, ph teser

25 Sep 2017

Family pack: Water pump 3000L/hr 60W, Ai...

Karimkozi

Karimkozi

25 Sep 2017

good

Pacu, Red belly, Nutter

Pacu, Red belly, Nutter

25 Sep 2017

High quality pacu seeds (minimum quantit...

no image

Goat

25 Sep 2017

2 year old goat with 2 month old two ki...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation