കർഷകനെ കൊല്ലരുതേ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

കർഷകനെ കൊല്ലരുതേ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
——————————————————————-
കർഷകൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളും ഇല്ല
——————————————————————-
ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ആവും നമ്മുടെ മരണം
——————————————————————-
അങ്ങിനെ മരിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
——————————————————————-
അവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം
————————————————————————-
അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നല്ല വില ലഭിക്കട്ടെ
—————————————————————————–
ഇതിനായി എൻറെ കൃഷി .കോം കർഷകരിലേക്ക്
എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കൂ …
visit us: www.entekrishi.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *