കൃഷി ചെയ്യൂ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൂ …

“ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല അധ്വാനം ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്” – മഹാത്മാഗാന്ധി
അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നതിനേക്കാളോ ജിമ്മിൽ പോയി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളുമോ ആരോഗ്യം കൃഷിയിലൂടെ ലഭിക്കും

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *