1 സെന്റ് ആയിക്കോട്ടേ 1000 ഏക്കര് ആയിക്കോട്ടേ..നിങ്ങളുടെ കൃഷി ഭുമി വെറുതേ കിടക്കുകയാണോ? കൃഷി ചെയ്യാൻ സമയം ഇല്ലേ? അതിനുള്ള പരിഹാരമായി എന്റെകൃഷി.കോം എത്തുന്നു നവംബർ 1 മുതൽ.
കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭുമിയുടെ വിവരങ്ങൾ അവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഭുമി ഒരു കൃഷി ഭുമി ആയി മാറുകയും, ഭുമി ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ അവസരവും കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ വരുമാനവും

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *